Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

Artikel 2 – Bedrijfsomschrijving 

Daphne Pieters – Wellbeing Coach (www.daphnepieterscoaching.com) richt zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Daphne Pieters is ingeschreven bij URSSAF (Ondernemingskamer voor Franse zelfstandig ondernemers) onder SIRET : 907 960 0603 00013.

Artikel 3 – Definities

Opdrachtnemer: Daphne Pieters – Wellbeing Coach.
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.
Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject (coachee).

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

Artikel 5 – Prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats zoals overeengekomen via email of WhatsApp. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van het op deze factuur genoemde verschuldigde totaalbedrag naar IBAN FR76 1679 8000 0100 0078 3548 079 t.n.v. Daphne Pieters Coaching. De betalingstermijn die gehanteerd wordt bij een coachtraject is 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer. 

Artikel 7 – Duur en beëindiging

De duur van het coachtraject zoals afgesproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Beëindiging van het coachtraject kan éénzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. 

Artikel 8 – Het verzetten van afspraken

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Het niet nakomen van een afspraak door de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 

Artikel 10 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies of adviesopdrachten. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.  
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever (of cliënt) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 12 – Klachtenprocedure

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk schriftelijk gemeld te worden na de coachingssessie binnen een termijn van uiterlijk 2 weken na afloop van de sessie. Klachten kunnen per e-mail worden verstuurd naar: info@daphnepieterscoaching.com

Privacy

Persoonsgegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en worden uiteraard nooit gedeeld met derden. 

1 januari 2023

Menu